Citizens’ Charter

नागरिक वडापत्र –Citizens’ Charter

 नेपाली राजदुतावास, मस्काट –Embassy of Nepal, Muscat)

यस नियोग मार्फत प्रदान गरिने देहायका सेवाहरुको निम्नानु्सार सेवा शुल्क लाग्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ:

(The Consular Fees are as follows for the service provided by the Embassy):

सि.नं. S.N. प्रदान गरिने सेवा (Types of Services) सेवा शुल्क (ओमानी रियालमा)  (Fees in Omani Rial)
1 साधारण  राहदानी (१० बर्षे)  (Ordinary Machine Readable Passport- Valid for 10 Years)

१० बर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा (5 बर्षे ) (Ordinary Machine Readable Passport for children below than ten years- Valid for 5 Years)

20.000

10.000

2 साधारण राहदानी (पुरानो  राहदानी हराएको, च्यतिएको वा झुत्रो  भएको अवस्थामा) (१० बर्षे) (Ordinary Machine Readable Passprot- in case of loss or damage of passport) 40.000
3 एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र  (Travel Document: One Way) 16.000
4 गैरआवासिय नेपाली (विदेशमा बस्ने नेपाली) दर्ता तथा परिचयपत्र (NRN /Nepali Citizen Residing Abroad ) Registration and Identity Card Fee 28.000
5 गैरआवासिय नेपाली (नेपाली मूलको विदेशी) दर्ता तथा परिचयपत्र (NRN /Foreign Citizen of Nepalese Origin) Registration and Identity Card Fee 105.000
6 वैदेशिक रोजगारी संग सम्बन्धित लिखत प्रमाणिकरण (Attestation of Demand Letter, Power of Attorney, Visa Documents etc. for foreign employment) 15.000

(for each attestation)

7 अन्य लिखत प्रमाणिकरण जस्त विवाहदर्ता, शैक्षिक, नाता प्रमाणित आदि (Attestation of Other Documents such as Marriage Certificate, Academic Certificate, Relationship Certificate etc.) 5.000
8 सिफारिश पत्र (To Whom It May Concern Letter) 2.000
9 अधिकृत वारेशनामा प्रमाणिकरण (Attestation of Power of Attorney) 10.000
भिसा –Visit Visa to Nepal_
10 १५ दिने (15 Days Multiple Entry) 10.000
11 ३० दिने (30 Days Multiple Entry) 16.000
12 ९० दिने (90 Days Multiple Entry) 40.000
सूचना –Note):
सवै प्रकारका शुल्कहरु ओमानी रियालमा नगद भुक्तानी र्गनुपर्ने छ  ।

(All fees should be paid in cash in Omani Rials)

हरेक भुक्तानीकै रसिद लिनुहोला ।

(Please get cash receipt for any payment).