Citizens’ Charter

 नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

सं. प्रदान गरिने सेवाहरु (Types of Services) शुल्क

(Fees  in OMR )

समय (Time)
1. साधारण  राहदानी (१० बर्षे)

(Ordinary Passport- Valid for 10 Years)

20.000  

राहदानी उही दिन लाइभइनरोलमेन्ट हुने र राहदानी विभागमा उत्पादन भएर आउन करिब ६० दिन लाग्ने

2 months

 

१० बर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा (5 बर्षे )

(Ordinary Passport for children below than ten years- Valid for 5 Years)

10.000
2. साधारण राहदानी (पुरानो  राहदानी हराएको, च्यातिएको वा झुत्रो  भएको अवस्थामा) (१० बर्षे) (Ordinary Passport- in case of loss or damage of passport) 40.000
3. एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र  (Travel Document: One Way) 16.000  

निवेदन प्राप्त भएकै दिन

 

 

Next day of submission of Application Form (if all necessary documents are available)

 

4. गैरआवासिय नेपाली (विदेशमा बस्ने नेपाली) दर्ता तथा परिचयपत्र

(NRN /Nepali Citizen Residing Abroad) Registration and Identity Card Fee)

28.000
5. गैरआवासिय नेपाली (नेपाली मूलको विदेशी) दर्ता तथा परिचयपत्र

(NRN /Foreign Citizen of Nepalese Origin) Registration and Identity Card Fee)

105.000
6. वैदेशिक रोजगारीसंग सम्बन्धित मागपत्र सम्बन्धमा

Demand letter Attestation for Foreign Employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same day of payment of fees

6.1 श्रमिक संख्या (१-२५)

No. of Workers (1-25)

96.00
6.2 श्रमिक संख्या (२६-१००)

No. of Workers (26-100)

115.00
6.3 श्रमिक संख्या (१०१ भन्दा बढी)

No. of Workers (more than 101)

134.00
मागपत्रसंग सम्बन्धित कागजात सच्याउन प्रति कागजात

Any correction in such document regarding DLA

40
7. मन्जुरीनामा, जमानतपत्र, रोजगार सम्झौता, सेवा सम्झौता वा अन्य यस्तै प्रकारका श्रम सम्बन्धी सेवाहरु,  विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, नागरिकता र लाइसेन्स, वैवाहिक अवस्थाको प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता, मृत्यू दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र, सबै प्रकारका निवेदन, जो जससंग सम्बन्धित छ वा अन्य यस्तै प्रकारका कागजातहरु (Attestation of Other Documents such as authorization, employment contract, Marriage Certificate,  Relationship Certificate, citizenship and driving license, marital status etc.) 16.000 Same day of payment of fees
8. शैक्षिक प्रमाणपत्र एवं अध्ययन प्रयोजनका लागि विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कागजातहरु

(Attestation of Educational Certificates)

2.000 Same day of payment of fees
9. श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका श्रमिकहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा आवश्यक साधारण प्रकृतिका सिफारिसहरु (Simple Kind of Attestations needed for personal purposes ) 4.000 Same day of payment of fees
10. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका कागजात प्रतिलिपि प्रमाणीकरण वा बसाई/सराई वा प्रहरी प्रतिवेदन वा चिकित्सकको प्रमाणपत्र, एफिडेभिट, उत्पतिको प्रमाणपत्र वा यस्तै प्रकारका अन्य कागजातहरु (Attestation of Bank Statements, Migration Certificates, Police Report, Medical Certificates, Affidavit, Certificate of Origin etc.) 20.00 Same day of payment of fees
11. अधिकृत वारेशनामाः  (Power of Attorney) 39.00 राजदूतबाट नै हस्ताक्षर हुनुपर्ने भएकोले कृपया समय लिएर मात्र आउनु हुन । Same day of payment of fees
12. भिसा –Visit Visa to Nepal  

 

Same day of payment of fees

१५ दिने (15 Days Multiple Entry) 10.000
३० दिने (30 Days Multiple Entry) 16.000
९० दिने (90 Days Multiple Entry) 40.000

Embassy of Nepal, Muscat